close button

Hướng dẫn cập nhật trang bài viết

Sau khi thêm mới trang bài viết thành công, bạn có thể tùy chỉnh nội dung trang bài viết đã có bằng cách nhấn vào nút Edit tại danh sách trang bài viết. Cũng tương tự như phần thêm mới, phần chình sửa trang cũng có 1 số các tính năng chính sau

Tìm hiểu tính năng hỗ trợ thêm trang bài viết

1. Hoán đổi vị trí hiển thị cho trang

- Quản trị viên có thể cập nhật vị trí hiển thị giữa Menu TOP và Menu Footer

 

2. Ẩn / hiện trang bài viết

Lưu ý: nếu chọn ẩn thì toàn bộ nội dung trang bài viết và toàn bộ nội dung bên trong đó sẽ không hiển thị tại trang chủ website. Người dùng và bộ máy tìm kiếm cũng sẽ không thể truy cập vào URL của nội dung trang đó cho đến khi quản trị viên hiển thị trở lại

3. Tùy chỉnh lại URL nội dung bài viết

- Quản trị viên có thể tùy chỉnh URL truy cập trang bài viết, giúp ngắn gọn và thân thiện với người xem hơn

Lưu ý: Trong cùng một website, URL của trang không được phép trùng nhau

+ URL trang không được bỏ trống

+ Nếu URL trang bị thay đổi sang một URL mới thì toàn bộ nội dung trang mà Google đã Index trước đó sẽ không thể truy cập (lỗi 404)

Xem thêm cách tối ưu SEO/ mục III.1 - URL

+ Quản trị viên không thể tùy chỉnh URL theo từng ngôn ngữ khác nhau

4. Thay đổi 1 số thông tin của trang

- Tại đây quản trị viên có thể cập nhật lại một số nội dung của trang ví dụ: tiêu đề, mô tả... Nếu website đang dùng tính năng đa ngôn ngữ thì quản trị viên phải cập nhật lại từng nội dung ngôn ngữ hiển thị

5. Chức năng kiểm tra SEO cho nội dung trang

- Quản trị viên có thể nhấn nút Kiểm tra SEO nội dung để hệ thống tự động đánh giá chất lượng bài viết, kèm theo đó hệ thống sẽ tự động tối ưu từ khóa và điền các từ khóa chính vào hộp thoại Tóm tắt SEO. Tính năng này cực kỳ hữu ích nếu muốn nội dung bài viết chất lượng và dễ dàng lên TOP Google

Lưu ý: Để sử dung được tính năng này, tên sản phẩm và nội dung mô tả bắt buộc phải nhập, hệ thống sẽ dựa trên những nội dung này để đánh giá chất lượng bài viết

Xem cách hướng dẫn SEO website

- Hướng dẫn chỉnh sửa danh mục sản phẩm

- Hướng dẫn thêm DANH MỤC BÀI VIẾT mới